Som medlem i Sveriges Zoologiska Konservatorer kan man genomgå frivilliga praktiska och teoretiska auktorisationsprov.

Auktorisationen är till för att kunden skall ha en fingervisning om vilken konservator man med trygghet kan vända sig till.

Den auktoriserade konservatorn har bevisat att han/hon:

  • känner till aktuell lagstiftning
  • känner till olika tekniker/material
  • har natur- och artkunskap
  • kan montera djur med godtagbar kommersiell kvalité.

I nedanstående områden kan man auktorisationsprövas:

  • Fågel
  • Mindre däggdjur (t.o.m. rödräv och bäver)
  • Större däggdjur (vuxna djur av nordiskt klövvilt, lodjur, brunbjörn, vildsvin och varg)
  • Trofé (bogmontage av större däggdjur)
  • Fisk (skinnmontering eller avgjutning)

Hur går auktorisationsprovet till?

Den prövande måste montera en fågel eller ett mindre däggdjur (valfritt vilket) under bedömningsnämndens uppsikt, i en arttypisk vilande ställning, väl synlig från alla håll så att ett bedömninsprotokoll kan ifyllas. Övriga montage uppvisas färdiga.

Till varje auktorisationsområde hör ett teoretiskt prov med frågor om hantverkskunskap, materialkunskap, naturkunskap och artbestämning. Man skall dessutom svara på lagkunskapsfrågor rörande konservatorverksamhet.

Om konservatorn klarat lagfrågorna, teorifrågorna och det praktiska provet inom ett och samma område har han/hon rätt att kalla sig t.ex.: Auktoriserad Zoologisk Konservator/SZK – fågel, mindre däggdjur.

Enbart den som klarat alla 5 delområdena har rätt att kalla sig bara Auktoriserad Zoologisk Konservator/SZK.

Kontakta gärna föreningen Sveriges Zoologiska Konservatorer för att förvissa dig om att Din konservator genomgått auktorisationsprov. Till kontakt!

Vad krävs för att Du skall kunna auktorisationspröva Dig?

Du ska vara medlem i föreningen Sveriges Zoologiska Konservatorer. Det tillkommer även en pröningsavgift.
Du anmäler Ditt intresse här.

Är Du intresserad av att auktorisera dig kan du här ladda ner de protokoll som används vid den praktiska bedömning.

Protokoll auktorisation mindre däggdjur

Protokoll auktorisation fågel.